Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

 

 

Motivace vlastní užitečností CZ.2.17/3.1.00/36305

 

 

V rámci projektu chceme začlenit žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami do oboru Pečovatelské služby a pomáhat jim v průběhu studia tak, aby byly dobře připraveny ke vstupu na trh práce. Zaměřit se chceme na dívky zdravotně, sociálně, či sociokulturně znevýhodněné. Z vlastní mnohaleté zkušenosti i z konzultací s odborníky víme, že tyto dívky často nenacházejí na trhu práce uplatnění a jsou zvýšenou měrou ohroženy sociálně patologickými jevy, drogy a prostituci nevyjímaje.

Projekt má poskytnout takto znevýhodněným dívkám možnost vzdělání na běžné střední škole a možnost získání odbornosti v oboru Pracovník v sociálních službách, po kterém je na trhu práce velká poptávka a práce v tomto oboru navíc dívkám zprostředkovává velmi motivující zkušenost vlastní užitečnosti a prospěšnosti druhým ("motivace vlastní užitečností"). Pro dosažení tohoto cíle chceme dívkám nabídnout všestrannou pomoc odborníků (psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník) ve škole i v osobním životě. Dívky chceme podpořit i v rámci praktické výuky posílením pedagogického doprovodu tak, aby se i přes svůj handicap dobře připravily na budoucí povolání.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří dívky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o dívky postižené nebo znevýhodněné zdravotně (tělesně či mentálně), sociálně, nebo sociokulturně. Věkově se jedná o dívky s ukončenou povinnou školní docházkou (ne nutně s ukončeným základním vzděláním), rovněž o dívky, které neuspěly na střední škole či na trhu práce. Ačkoli jsme církevní zařízení,  naprostá většina studentek se nehlásí k žádnému vyznání či církvi.

Cílovou skupinu projektu lze rozdělit na tři segmenty:

Jednak jsou to některé současné a budoucí studentky Dívčí katolické střední školy oboru Pečovatelské služby, které potřebují větší pomoc, než jakou jsme jim schopni zajistit ze stávajících personálních a instrumentálních zdrojů.

Druhou podskupinu tvoří vybrané studentky Dívčí katolické střední školy oboru Praktická škola dvouletá. Jedná se sice o obor speciálního školství, avšak mnohé studentky by při dostatku vhodných pomůcek a odborného personálu mohly zvládnout začlenění do oboru běžného školství Pečovatelské služby na téže škole. Bez jejich zařazení do projektu však nejsme schopni jim v dostatečné míře tento přestup ze speciální školy do běžné umožnit.

Třetí segment jsou absolventky základních škol a základních škol speciálních, dívky s nedokončenou základní školou, dívky, které pro své znevýhodnění nenastoupí na střední školu, dívky, které předčasně ukončily vzdělávání na střední škole, a žákyně speciálních středních škol, které mají předpoklady pro integraci v oboru Pečovatelské služby.

Všechny tyto dívky mají trvalé bydliště na území hlavního města Prahy, nebo na jeho území studují.

Potřeby cílové skupiny, na jejichž řešení se chceme zaměřit v našem projektu, jsou následující:

- motivace ke střednímu vzdělání

- pomoc při studiu (nápravy SPU, doučování)

- pomoc při řešení náročných životních sociálních a osobnostních situací

- pomoc psychologa

- pomoc s přípravou na plnohodnotný samostatný život

- pomoc s přípravou ke vstupu na trh práce

 

Realizace projektu byla ukončena

Podařilo se vyhledat a oslovit 29 znevýhodněných dívek (zdravotně, sociálně i sociokulturně) a zapojit je do projektu, tedy do studia oboru Pečovatelské služby, s poskytováním podpory speciálně pedagogické, psychologiské, sociální a doprovázení (viz klíčové aktivity projektu). Z toho 19 dívek úspěšně ukončilo podporu buď úspěšným absolvováním závěrečných zkoušek, nebo setrváním v projektu až do jeho konce.

Speciální pedagog poskytl dívkám podporu při doplňování a pochopení učiva.Sociální pracovník jim pomáhal řešit problémy, které by jim jinak bránily ve studiu (problémy rodinné, zadluženost, rizikové chování,…) a psycholog je podporoval po stránce psychické a vztahové.

 

Všechny plánované cíle se tedy podařilo naplnit. Projekt byl realizován v rámci programu OPPA prioritní osy 3 Modernizace počátečního vzdělávání, přičemž došlo k významnému zvýšení kvality vzdělání pro znevýhodněné dívky v oboru pečovatelské služby. Bez tohoto projektu by tyto dívky masely zůstat v Praktické škole dvouleté a díky tomu by byly hůře uplatnitelné na trhu práce.

 

Novinky

4. 3. 2015            Projektoví pracovníci jsou tu pro vás

Připomínáme možnost využívat služeb psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pracovníka.

 

14. 11. 2015        Ohlasy z praxí

Díky přítomnosti druhé vyučující na praxích máme na každou z projektových žákyň více času a praxe jsou tak mnohem kvalitnější. Oseňují to žákyně, učitelé i zaměstnanci a klienti sociálních zařízení a služeb.

 

1. 9. 2014            Nový školní rok

Zahajujeme výuku v novém školním roce. I náš projekt pokračuje. Pro žákyně, které kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou psát na tabuli máme novou pomůcku. Do každé učebny jeden tablet, díky němuž je psaní na tabuli mnohem snazší – třeba přímo z lavice.

 

30. 6. 2014          Sociální pracovnice o prázdninách

I přes prázdniny budou k dispozici sociální pracovnice projektu. Můžete se na ně obracet telefonicky, nebo v určených hodinách i ve škole.

 

 

19. 6. 2014          Interaktivní vybavení učeben

A máme tu opět novou techniku. V obou projektových učebnách využíváme nové duální interaktivní tabule, vybavené ultrakrátkými projektory, takže už nikomu nepřekáží jeho vlastní stín. Nesmíme zapomenout ani na kvalitní ozvučení.

 

26. 5. 2014          Nové počítače

Učebny určené pro využití v projektu se mění. Objevily se v nich nové počítače. Interaktivní výuková technika bude brzy následovat.

 

1. 5. 2014            Zahájení práce odborných pracovníků

Od začátku května mohou studentky zařazené do projektu využívat služeb školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pracovníka. Dále se jim budou věnovat ve zvýšené míře třídní učitelé a výchovný poradce.

 

1. 4. 2014            Zahájení realizace projektu

V prvním měsíci probíhá přípravná fáze.