Přijímací řízení pro školní rok 2019/20 – AKTUALIZOVÁNO

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 proběhne 23. 4. 2019 od 10:00. Předpokládáme přijetí 13 uchazeček do oboru Pečovatelské služby a 9 uchazeček do oboru Praktická škola dvouletá. Kriteria pro přijetí naleznete v samostatném článku v této sekci.

Druhé kolo proběhne 9. 5. v 10:00.

Kriteria pro přijetí ke studiu

Kritéria pro přijetí ke studiu na Dívčí katolické střední škole v Platnéřské 4, Praha 1 (dále jen „Dívčí katolická střední škola“).

1) O přijetí ke studiu na Dívčí katolické střední škole rozhoduje její ředitel.

2) Podmínkou přijetí ke studiu je dokončená povinná školní docházka, a to i na úrovni nižší než deváté třídy základní školy (platí rovněž pro školy speciální, popř. praktické).

3) Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je dále včasné doručení řádně vyplněné přihlášky spolu s povinnými přílohami. Za povinné přílohy se považuje kopie posledního vydaného vysvědčení z předchozího vzdělávání a kopie výstupního hodnocení uchazečky ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazečce vydáno. Cizinci s původem mimo země EU jsou povinni navíc doložit doklady stanovené příslušnými předpisy, především doklad o pobytu na území ČR.

4) Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování vzájemně poznávacího setkání. Jeho termín, obsah a formu ředitel Dívčí katolické střední školy (dále jen „ředitel“) stanoví způsobem a v termínu stanoveném příslušným prováděcím právním předpisem.

5) Vzájemně poznávací setkání sestává z písemné a ústní části. Část písemná zahrnuje zpracování životopisu dle předepsané osnovy. Hlavním účelem ústní části je zjištění motivační úrovně uchazečky vzhledem ke studijnímu oboru a k výkonu profese, k jejímuž zvládnutí se studentky během studia připravují. Podmínkou je také vyjádření souhlasu se školním řádem.

6) Hlavním účelem vzájemně poznávacího setkání ovšem není sestavení pořadníku, nýbrž vzájemné poznání.

7) Při přijímání ke studiu bude vzhledem k zaměření školy brán zvláštní zřetel k uchazečkám fyzicky, mentálně a sociálně handicapovaným.

8) Stanovená kritéria se vztahují na oba vyučované obory, tedy na Pečovatelské služby – 75-41-J/01 i na Praktickou školu dvouletou 78-62-C/02.

 

Mgr.Luboš Hošek, ředitel školy

Jáhenské svěcení

Zveme všechny přátele a příznivce školy, pečovatelské služby, školního chráněného bydlení a chráněné dílny na jáhenské svěcení Anežčina bratra Martina. Kdo ho znáte, víte o jeho Božím dětství a také o tom, že je už dlouho jedním z nás, naším kolegou, služebníkem, ve škole, v pečovatelské službě, ve školním chráněném bydlení a v chráněné dílně. Děkujeme a vyprošujeme dary Ducha a zvláštní vedení sv. Anežky České pro jáhenskou službu.

MMoravec_ jáhenské svěcení