Čím je naše škola jiná

Pokud bych měl jen telegraficky shrnout, čím je naše škola jiná, sdělil bych následující:

1) je přednostně otevřena žákyním nestudijního typu, dívkám z nefunkčního či problematického rodinného     zázemí, z dětských domovů a diagnostických ústavů, dívkám s mentálním či tělesným handicapem. Integrace u nás není prázdným pojmem (letos z 52 studentek – tři studentky na vozíčku, další nevidomá, minimálně dvě mají zkušenost se zneužíváním od ostatních členů rodiny, dvě akutně řeší střechu nad hlavou, u dalších se v jejich domácím prostředí vyskytují tvrdé drogy, se třemi pracujeme na oddlužení, další se pohybují na hranici anorexie…)

2) na druhou stranu – po dvou letech studia mají absolventky zaručen profesionální start – s osvědčeními Pracovník v sociálních službách (Pečovatelka), Všeobecný sanitář, Pečovatelka o děti od tří do patnácti let, Hospodyně a Kuchařské práce si nachází práci snadno, obvykle i s ubytováním

3) kromě klasického učitelského ansámblu je dívkám k dispozici „vlastní“, tedy školní psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog uvolněný pro individuální doprovázení studentek učebním procesem, samozřejmostí je zapojení asistentů pedagoga – tedy se snažíme o individuální přístup opravdově, neformálně (zhruba čtyřem studentkám je k dispozici jeden dospělý, ve třídě bývá kolem deseti studentek)

4) jsme škola rodinného typu – včetně toho, že si děvčata sama školu uklízejí, sama si vaří….

5) stejně tak ubytování – v bytě areálu školy, i zde si dívky vaří, uklízí, případně perou…..

6) technické vybavení je na nadstandardní úrovni – na každých třináct studentek připadá interaktivní tabule s dataprojektorem, odborný výcvik první pomoci probíhá na elektronickém resustitačním trenažeru, cvičná kuchyně je vybavena pomůckami umožnujícími praktickou výuku handicapovaných studentek…..

7) nejsme jen škola – studentky i absolventky doprovázíme při hledání zaměstnání, asistujeme při řešení jejich sociální situace včetně bydlení, komunikace s úřady (některé šatíme, některé živíme….)

8) mimoškolní činnost – včetně kroužku včelařského, vinařského a zahradnického…

9) vzděláváme i dospělé – muže i ženy v rekvalifikačních kurzech (odděleně od školní výuky) z úřadů práce nebo ohrožené nezaměstnaností, za loňský rok jsme zrekvalifikovali takřka tři sta dospělých

10) a trochu pozlátka nakonec – jsme nositeli nejvyššího ocenění ve školském resortu u nás – medaile ministra školství 1. stupně, dvakrát jsme reprezentovali ČR při setkáních zástupců středních škol členských zemí EU (v Lucembursku a Portugalsku), jsme nejstarší církevní školou v ČR – působíme od 1.9.1990

11) už několik let máme po přijímačkách plno, většina dívek je bez vyznání – na víru či konfesi se při přijímání ani během studia neptáme

12) školné nevybíráme

Luboš Hošek, říďa

 

Nový projekt

„Od února letošního roku v naší škole pomáhá při řešení sociálního znevýhodnění našim studentkám a jejich rodinám sociální pracovnice Bára. Aktivním sociálním poradenstvím pomáháme našim žákyním k tomu, aby úspěšně dokončily školu a byly samostatné v profesním, ale i osobním a rodinném životě. Projekt sociálního poradenství je možný jen díky štědrosti dárců – Nadace Agrofert a Nadačního fondu pomoci – NAŠIM DÁRCŮM DĚKUJEME!“
Nadace Agrofert
Nadační fond pomoci

Spolupracujeme s občanským sdružením TOTUM

Totum o. s.

je organizace zaměřená na podporu pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o své blízké doma. Jedinečnost její činnosti spočívá v holistickém přístupu.

Jsme přesvědčeni, že kvalita pomoci lidem v obtížné životní situaci se přímo odvíjí od osobnosti toho, kdo pomáhá. Abychom mohli dávat, je nezbytné také přijímat. Pomáhající potřebuje informace, znalosti a dovednosti, ale také dobré zázemí a vnitřní pohodu. Efektivitu podpory vidíme v holistickém přístupu – snažíme se dívat se na oblast pomáhání, ale i na člověka samého, v co nejširších souvislostech.

Pomáhající profese či péče o naše blízké nás může těšit a v mnoha směrech obohacovat, ale vždy je spojena s vysokými nároky. Nepodceňujme proto prevenci ani průvodní jevy vyhoření – ať už kvůli sobě nebo právě kvůli těm, kterým svou podporu, čas a péči věnujeme.

Syndrom vyhoření může být mimořádně bolestivým a tíživým zážitkem. Ale pokud se s ním moudře zachází, dá se překonat. Může být předchůdcem důležitých životních změn a začátkem plnějšího života.

•pracovníkům, popř. dobrovolníkům v pomáhajících profesích (v sociálních službách, zdravotnictví, školství, pastorační péči aj.)
•osobám pečujícím o osobu blízkou
•organizacím věnujícím se práci s lidmi, zejména v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Posláním odborného sociálního poradenství Totum o. s. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytovat informace a podpůrné psychosociální služby, které:

•rozšiřují možnosti řešení nepříznivé sociální situace v souvislosti s péčí o osobu blízkou,
•pomohou zabránit vzniku či zmírní důsledky syndromu vyhoření u pomáhajících či pečujících osob.
V rámci této sociální služby nabízí Totum o. s. zájemcům pomoc sociálních pracovnic, psychologů nebo pastoračního poradce.