Sanitář

Rekvalifikační kurzy

Sanitář

Zajištění výuky

Teoretickou výuku zajišťuje Dívčí katolická střední škola, Platnéřská 4, Praha 1, Praktickou část nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 33 Praha 1. Nemocnice získala opakovaně titul „Nemocnice roku očima pacientů“.

Organizace výuky

Kvalifikační kurz k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitář se skládá z teoretické (100 hodin) a praktické (50 hodin) části. Výuka je rozvržena do 2 měsíců. Frekventant smí mít v teoretické části maximálně 10% absenci. Absence na praktickém vyučování je povinen nahradit v jiném termínu.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování vstupního pohovoru a dosažený věk 18 let.

Způsob zakončení

Po úspěšném absolvování písemných testů ze všech předmětů se skládá ústní i praktická závěrečná zkouška před komisí, dle zkušebního řádu.Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru Všeobecný sanitář.

Uplatnění absolventů

Absolventi pracují ve zdravotnických zařízeních ve výkonu povolání Všeobecný sanitář pod odborným dohledem, resp. přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu.

Cíle

Znalosti:
 zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese,
 zná základy podpory a ochrany zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví pacientů, personálu a životního prostředí,
 zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení,
 má základní teoretické vědomosti o poskytování první pomoci,
 zná základy poskytování ošetřovatelské péče v rozsahu optimálním pro roli sanitáře,
 zná základy specializované ošetřovatelské péče v rozsahu optimálním pro roli sanitáře.
Dovednosti:
 upevnění získaných vědomostí a dovedností v poskytování základní ošetřovatelské péče,
 upevnění získaných vědomostí a dovedností při podílení se na specializované ošetřovatelské péči,
 v komunikaci
 v poskytování první pomoci,
 v péči o prostředí,
 v aplikaci poznatků v týmové práci v přímém kontaktu a spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví.

Cíl akreditovaného kurzu

Cílem je, aby absolvent byl teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, spolupracovat v rozsahu svých činností při poskytování specializované ošetřovatelské péče, byl schopen poskytnou první pomoc, osvojil si psychologický přístup k nemocnému, získal schopnost respektovat materiální a finanční zdroje a nabyl zkušenosti z týmové práce a příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

Doporučená literatura

MUDr. P. Srnský: Základní norma zdravotnických znalostí, ČČK Praha 2000
M. Beránková, A. Fleková, B. Holzhauserová: První pomoc, Informatorium 2002
Mgr. J. Vučková: Ošetřovatelství I. – III., Fortuna Praha 1996
RNDr. H. Bastlová: Péče o nemocné, Příroda a.s. 1993
D. Künzel: Lidský organismus ve zdraví a nemoci, Avicenum Praha 1990
PhDr. J. Křivohlavý: Psychologie nemoci, Grada 2003
J. ©vejcar: Péče o dítě, Blesk Ostrava 1991
M. Petráš, E. Domorázková, J. Hobstová: Co by rodiče měli vědět o očkování, Tango Praha 1999

Učební plán

1. Teoretická část (100 hodin)
Základy veřejného zdravotnictví
Podpora a ochrana zdraví
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Základy zdravotnické psychologie
Somatologie
Postupy při poskytování první pomoci
Ošetřovatelská péče
Specifika péče o nemocné s klinickým onemocněním
2. Praktická část (50 hodin)
Nácvik první pomoci
Technika práce (praxe na lůžkovém oddělení)