Organizace školního roku 2012 / 13

Organizace školního roku 2012/2013

 Jak proběhne letošní školní rok? Kdy nás čekají zkoušky a kdy prázdniny?

Bude nějaké ředitelské volno?

 

Začátek školního roku 3.9.2012
Třídní schůzky:  Čtvrtek  13. 9. 2012 – 16:00 hod
Soustředění: 17.- 21. září 2012
Ředitelské volno  24. 9. 2012 ( pondělí )
Státní svátek: 28.9.2012
Souvislé praxe (2. roč.): 08. 10.-12.10. 2012
Podzimní prázdniny: čtvrtek 25.10. 2012, pátek 26.10.2012
Pedagogická rada: čtvrtek 8. 11. 2012 14.00 hod
Biskupská vizitace: 21. 11. 2012 ( 10 – 13 hod. )
Souvislé praxe (2. roč.): 3. – 7.12. 2012
Vánoční prázdniny: 22.12.2012 ( so ) – 2.1.2013 ( st )
Začátek výuky: 3. 1. 2013 ( čt )
Třídní schůzky: čtvrtek 10.1. 2013  – 16:00 hod
Pedagogická rada: úterý 22. 1. 2013 – 14:00 hod
Pololetní vysvědčení: 31.1.2013
Pololetní prázdniny: 1.2.2013
Jarní prázdniny 11.2. – 17.2.2013
Souvislé praxe (2. roč.): 4.3.-8.3  – 2013
Velikonoční prázdniny:  28.3.. – 29.3. 2013
Pedagogická rada: středa 10. 4. 2013  – 14:00 hod
Třídní schůzky: čtvrtek 11.4. 2013 – 16:00 hod
Souvislé praxe (1. roč.)  8.4.-12.4. 2013
Přijímací řízení: pondělí 22.4. 2013 od 10 hod
Státní svátek 1.5.2013
Ředitelská volna 2.5., 3.5.,6.5.,7.5. 2013
Státní svátek 8. 5. 2013 středa
Prověřovací testy: 13.-17.5. 2013
Třídní schůzky: pondělí 20. 5. 2013 – 16:00 hod
Pedagogická rada: úterý 11.6. 2013 14 hod
Praktická část  záv. zk. 13.,14. a 17.6. 2013 ( čt, pá, po )
Souvislé praxe (1. roč.): 10. 6. – 14. 6. 2013
Uzavření klasifikace prvních ročníků: 21. 6. 2013 ( pá )
Teoretická část záv. zk. 24.- 25. 6. 2013 ( po, út )
Závěrečné vysvědčení 28.6.2013
Hlavní prázdniny: 29.6.2013 ( so ) – 1.9.2013 ( ne )
Začátek školního roku 2013/14 2.9.2013

 

 

 

V Praze, 3.9.2012

Mgr.Luboš Hošek

ředitel školy

 

Ohlas na praxi v domácnosti

Vážený pane řediteli ,

dovolte mi prosím, upřímně, vyjádřit poděkování paní učitelce M. K. a zejména studentce O. K., letos končící studium ve vaší škole, která svou obětavou péči v mé domácnosti předvedla skutečně ryzí srdce. Rychlá, hbitá, komunikativní, taktní, dochvilná a ohleduplná. Skutečně nic jí nebylo za těžko. I přístup pedagoga, paní učitelky, byl velmi příjemný, dovolím si říci pro obě strany – pro mě, jako klienta i pro studentku.
Přeji hodně úspěchů vám i mnou jmenovaným dámám, jak v pracovním tak i soukromém životě. Slečně Olince přeji docenění jejich kvalit v zaměstnání, kde nastoupí.
Závěrem si dovolím vyjádřit svůj zájem o pomoc z vaší strany i v novém školním roce ( což závisí na mé finanční stabilitě, tedy přiznání vyššího stupně závislosti ) . V nynější době a finanční nesolventnosti nemohu využívat placených služeb pečovatelského domu, který obývám, ani osobní asistenci za účelem hlavně doprovodů.
V současné situaci jste byly skutečně nenahraditelnou pomocí.
S úctou k vaší práci Vás zdraví a znovu závěrem děkuje K.

Klasifikační řád

Klasifikační řád

Chcete vědět co vás může v naší škole potkat příjemného i nepříjemného při hodnocení výsledků vzdělávání? Přečtěte si tento článek. Klasifikační řád si můžete také stáhnout v sekci „Ke stažení“.

Prospěch a chování žákyň je hodnoceno takto: 

„prospěla s vyznamenáním“ – není-li v žádném povinném předmětu hodnocena při celkové klasifikaci stupněm horší než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a její chování je velmi dobré

„prospěla“ – není-li v žádném z povinných předmětů hodnocena při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný

„neprospěla“ – je-li v některém povinném předmětu hodnocena při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný

(Při shora uvedeném hodnocení není zohledněna klasifikace nepovinných předmětů ani zájmových útvarů.)

„Chování“ – velmi dobré – uspokojivé – neuspokojivé

V jednotlivých vyučovacích předmětech je žákyně klasifikovaná stupni:
– výborný
– chvalitebný
– dobrý
– dostatečný
– nedostatečný
(koncovka -ý – ať už má žákyně pohlaví jakékoliv!)

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou (tedy ty, jež jsou zapisovány do „žlutých“ třídnic!) se hodnotí stupni: pracovala úspěšně, pracovala. Hodnocení provedou vyučující zájmových útvarů.

Žákyně musí být z předmětu vyzkoušena ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí.

V předmětu, ve kterém vyuĿuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě; nedojde-li k dohodě, výsledný klasifikační stupeň je stanoven rozhodnutím ředitele školy.

Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období není určující „číselný“ průměr klasifikace, nýbrž kvalita práce a učební výsledky během celého klasifikačního období.

Případy zaostávání žákyň v uĿení a nedostatky v jejich chování je nutno projednávat při pedagogických radách.

Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů.

U žákyň s vývojovou poruchou, diagnostikovanou odborným pracovištěm, vychází učitel při klasifikaci ne z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žákyně zvládla. U těchto žákyň klade vyučující důkaz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má žákyně předpoklady podat lepší výkon. To ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce. Zákonní zástupci těchto žákyň mohou požádat o slovní hodnocení. Ředitel školy a zástupci žáka podepisují smlouvu, kterou ve spolupráci s ostatními připravuje třídní učitel, o slovním hodnocení. To obsahuje:
a) Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
ovládá bezpečně
ovládá
podstatné ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá
b) Úroveň myšlení
pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost myšlení
nesamostatné myšlení
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
c) Úroveň vyjadřování
výstižné, poměrně přesné
celkem výstižné
nedostatečně přesné
vyjadřuje se s obtížemi
nesprávné i na návodné otázky
d) Úroveň aplikace vědomostí
spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností
dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí uĿitele
e) Píle a zájem o učení
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stále podněty
pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné
Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte.

Ustanovení o celkovém hodnocení, opravných zkouškách, vydávání vysvědčení a vyplňování některých údajů na vysvědčení jsou součástí Vnitřního klasifikačního řádu DKSŠ Platnéřská.

 

Zřízení školské rady

Dne 19.12. byla zřízena školská rada. Rozhodnutí o zřízení školské rady naleznete v sekci „Ke stažení“.