Klasifikační řád

Klasifikační řád

Chcete vědět co vás může v naší škole potkat příjemného i nepříjemného při hodnocení výsledků vzdělávání? Přečtěte si tento článek. Klasifikační řád si můžete také stáhnout v sekci „Ke stažení“.

Prospěch a chování žákyň je hodnoceno takto: 

„prospěla s vyznamenáním“ – není-li v žádném povinném předmětu hodnocena při celkové klasifikaci stupněm horší než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a její chování je velmi dobré

„prospěla“ – není-li v žádném z povinných předmětů hodnocena při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný

„neprospěla“ – je-li v některém povinném předmětu hodnocena při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný

(Při shora uvedeném hodnocení není zohledněna klasifikace nepovinných předmětů ani zájmových útvarů.)

„Chování“ – velmi dobré – uspokojivé – neuspokojivé

V jednotlivých vyučovacích předmětech je žákyně klasifikovaná stupni:
– výborný
– chvalitebný
– dobrý
– dostatečný
– nedostatečný
(koncovka -ý – ať už má žákyně pohlaví jakékoliv!)

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou (tedy ty, jež jsou zapisovány do „žlutých“ třídnic!) se hodnotí stupni: pracovala úspěšně, pracovala. Hodnocení provedou vyučující zájmových útvarů.

Žákyně musí být z předmětu vyzkoušena ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí.

V předmětu, ve kterém vyuĿuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě; nedojde-li k dohodě, výsledný klasifikační stupeň je stanoven rozhodnutím ředitele školy.

Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období není určující „číselný“ průměr klasifikace, nýbrž kvalita práce a učební výsledky během celého klasifikačního období.

Případy zaostávání žákyň v uĿení a nedostatky v jejich chování je nutno projednávat při pedagogických radách.

Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů.

U žákyň s vývojovou poruchou, diagnostikovanou odborným pracovištěm, vychází učitel při klasifikaci ne z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žákyně zvládla. U těchto žákyň klade vyučující důkaz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má žákyně předpoklady podat lepší výkon. To ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce. Zákonní zástupci těchto žákyň mohou požádat o slovní hodnocení. Ředitel školy a zástupci žáka podepisují smlouvu, kterou ve spolupráci s ostatními připravuje třídní učitel, o slovním hodnocení. To obsahuje:
a) Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
ovládá bezpečně
ovládá
podstatné ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá
b) Úroveň myšlení
pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost myšlení
nesamostatné myšlení
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
c) Úroveň vyjadřování
výstižné, poměrně přesné
celkem výstižné
nedostatečně přesné
vyjadřuje se s obtížemi
nesprávné i na návodné otázky
d) Úroveň aplikace vědomostí
spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností
dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí uĿitele
e) Píle a zájem o učení
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stále podněty
pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné
Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte.

Ustanovení o celkovém hodnocení, opravných zkouškách, vydávání vysvědčení a vyplňování některých údajů na vysvědčení jsou součástí Vnitřního klasifikačního řádu DKSŠ Platnéřská.

 

Zřízení školské rady

Dne 19.12. byla zřízena školská rada. Rozhodnutí o zřízení školské rady naleznete v sekci „Ke stažení“.

 

Projekt Pomáháme pomáhat

Projekt Pomáháme pomáhat

Na naší škole realizujeme od 1.12.2008 v rámci podpory ESF projekt Pomáháme pomáhat. Tento projekt nám umožňuje podstatně zkvalitnit péči o naše studentky. Díky němu jsme mohli pořídit řadu nadstandardních učebních pomůcek, dát více prostoru třídním učitelům a výchovnému poradci, ale hlavní výhodou je přítomnost školního speciálního pedagoga, školního psychologa a školního sociálního pracovníka. 

.Speciální pedagog nabízí studentkám možnost bezplatného doučování, pomáhá jim s doplněním látky v případě absence a řeší s nimi případné studijní problémy.

Úkolem školního psychologa je věnovat se dívkám, které mají nejrůznější psychické problémy. Nabízí možnost účinné psychologické pomoci, zprostředkování pomoci dalších odborníků, nebo jen popovídání si s dívkami o jejich problémech.

Sociální pracovník má za úkol pomáhat dívkám (studentkám i absolventkám) s problémy které mohou nastat v jejich školním i soukromém životě. Příkladem této pomoci může být pomoc při úředním jednání, pomoc při řešení obtížných životních situací a podobně. V neposlední řadě je jeho úkolem pomoci studentkám připravit se na budoucí osobní i pracovní život a nalézt uplatnění na trhu práce.

Díky projektu realizujeme také program osobnostního růstu a přípravy ke vstupu na trh práce.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a Hlavním městem Prahou v rámci operačního programu Praha – adaptabilita.

Více o projektu pomáháme pomáhat se dozvíte zde.

Kterého předmětu se bojíte nejvíce? 

 

Matematika (Počet hlasů: 45)
(48.91 %)
Zdravověda (Počet hlasů: 19)
(20.65 %)
Rodinná výchova (Počet hlasů: 2)
(2.17 %)
Čeština (Počet hlasů: 3)
(3.26 %)
Vaření (Počet hlasů: 6)
(6.52 %)
Šití (Počet hlasů: 7)
(7.61 %)
Křesťanská výchova (Počet hlasů: 10)
(10.87 %)

Celkem hlasovalo: 92 

Informace pro rodiče

Zajímá vás prospěch Vaší dcery? Chcete vidět přehled absencí? Chcete si zobrazit rozvrh hodin? 

Chcete-li sledovat aktuální údaje o prospěchu, absencích a rozvrhu Vaší dcery, využijte tyto odkazy:
Klikněte sem.
Pro přístup ze školní sítě použijte tento odkaz.
Pro přístup musíte znát uživatelské jméno a heslo, které Vám sdělí třídní uĿitel. Upozorňujeme, že může dojít k určité prodlevě v zadávání známek a absence do poĿítaĿe, zejména v případě učitelů – externistů a uĿitelů – nestíhaĿů. Budeme se však snažit o aktuálnost údajů.
Pro přístup můžete také využít odkazy v bloku Informace pro rodiĿe v levém sloupci.
V případě jakýchkoli potíží volejte na tel.: 723723140, nebo napište na e-mail: civin@divciskola.cz.