Přijímací řízení pro školní rok 2019/20 – AKTUALIZOVÁNO

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 proběhne 23. 4. 2019 od 10:00. Předpokládáme přijetí 13 uchazeček do oboru Pečovatelské služby a 9 uchazeček do oboru Praktická škola dvouletá. Kriteria pro přijetí naleznete v samostatném článku v této sekci.

Druhé kolo proběhne 9. 5. v 10:00.

Kriteria pro přijetí ke studiu

Kritéria pro přijetí ke studiu na Dívčí katolické střední škole v Platnéřské 4, Praha 1 (dále jen „Dívčí katolická střední škola“).

1) O přijetí ke studiu na Dívčí katolické střední škole rozhoduje její ředitel.

2) Podmínkou přijetí ke studiu je dokončená povinná školní docházka, a to i na úrovni nižší než deváté třídy základní školy (platí rovněž pro školy speciální, popř. praktické).

3) Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je dále včasné doručení řádně vyplněné přihlášky spolu s povinnými přílohami. Za povinné přílohy se považuje kopie posledního vydaného vysvědčení z předchozího vzdělávání a kopie výstupního hodnocení uchazečky ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazečce vydáno. Cizinci s původem mimo země EU jsou povinni navíc doložit doklady stanovené příslušnými předpisy, především doklad o pobytu na území ČR.

4) Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování vzájemně poznávacího setkání. Jeho termín, obsah a formu ředitel Dívčí katolické střední školy (dále jen „ředitel“) stanoví způsobem a v termínu stanoveném příslušným prováděcím právním předpisem.

5) Vzájemně poznávací setkání sestává z písemné a ústní části. Část písemná zahrnuje zpracování životopisu dle předepsané osnovy. Hlavním účelem ústní části je zjištění motivační úrovně uchazečky vzhledem ke studijnímu oboru a k výkonu profese, k jejímuž zvládnutí se studentky během studia připravují. Podmínkou je také vyjádření souhlasu se školním řádem.

6) Hlavním účelem vzájemně poznávacího setkání ovšem není sestavení pořadníku, nýbrž vzájemné poznání.

7) Při přijímání ke studiu bude vzhledem k zaměření školy brán zvláštní zřetel k uchazečkám fyzicky, mentálně a sociálně handicapovaným.

8) Stanovená kritéria se vztahují na oba vyučované obory, tedy na Pečovatelské služby – 75-41-J/01 i na Praktickou školu dvouletou 78-62-C/02.

 

Mgr.Luboš Hošek, ředitel školy

Den otevřených dveří

Uvažujete o studiu na naší škole? Nebo jen chcete vědět, jak to u nás chodí? Přijďte se k nám podívat!

Nepořádáme klasický den otevřených dveří, protože jsme rádi, když se každé z vás můžeme věnovat osobně.

Můžete si s námi domluvit schůzku, kdy vám to bude nejvíce vyhovovat. Stačí zavolat na tel.: 604 451 423, nebo napsat mail na divciskola@divciskola.cz .

Můžete také přijít bez ohlášení, a to každé pondělí v lednu a únoru kdykoli mezi 11. a 15. hodinou.

Základní informace o naší škole pro zájemce o studium

Uvažujete-li o studiu na naší škole a chcete-li se s ní blíže seznámit, doporučujeme vaší pozornosti tento článek.

Dvacátým pátým rokem trvání se naše škola řadí mezi nejstarší církevní školy u nás v polistopadové éře.

Přicházejí mezi nás dívky, které váhají kudy kam ze základní školy – mají třeba slabší studijní výsledky, nebo až se zpožděním shledávají, že zvolená střední škola pro ně není ta pravá. Spolu s děvčaty zdravými a bez problémů u nás studují dívky z nefunkčních rodin, z dětských domovů, výchovných zařízení pro ohroženou mládež, z adoptivních a pěstounských rodin. Jiné studentky mají potíže zdravotní.

Naše škola se dvěma ročníky je malá, vyučující proto mohou uplatňovat dnes tak vyhledávaný individuální přístup k potřebám jednotlivých dívek. Díky malému počtu žáků ve třídách je tedy možné věnovat více času jednotlivým dívkám. Prostředí, v němž se dívky vzdělávají, není tedy anonymní, ale spíše rodinné. Učitelé, výchovný poradce, sociální pracovník a speciální pedagog jsou studentkám denně k dispozici a třikrát týdně mají studentky možnost rozhovoru s psychologem.

Studentky dle svých dispozic mohou studovat jeden ze dvou studijních oborů: Pečovatelské služby, nebo méně studijně náročný obor Praktická škola.

Obor pečovatelské služby připravuje studentky na práci pracovníků v sociálních službách v sociálních zařízeních i v domácích pečovatelských službách. Studentky získají kromě běžných středoškolských znalostí i nové poznatky o stavbě a funkci lidského těla, teoretické vědomosti i praktické dovednosti v poskytování laické první pomoci a v péči o děti, staré lidi a lidi s tělesným či mentálním postižením. Součástí výuky jsou i základy šití a vedení domácnosti. Praktická výuka probíhá v zařízeních pro staré lidi, v mateřské školce a v některých dalších zařízeních.

Obor praktická škola je méně studijně náročný a proto je určen dívkám se slabším prospěchem. Ve výuce je kladen důraz na osvojení znalostí a dovedností nezbytných pro praktický život. Se sháněním může pomoci dívkám občanské sdružení Rytmus, s nímž naše škola dlouhodobě spolupracuje. Výuku v praktické škole je pak možné individuálně přizpůsobit přípravě na zvolené povolání.

Abychom dívkám z obou oborů (tedy z charitativních služeb i z praktické školy) co nejvíce pomohli v uplatnění na trhu práce, nabízíme jim možnost získat kromě vysvědčení o závěrečné zkoušce během studia až čtyři osvědčení:
Pracovník v sociálních službách- osvědčení které otevírá brány sociálních zařízení (podle našich zkušeností je s tímto osvědčením šance na přijetí do zaměstnání podstatně vyšší).
Sanitář – studentky, které získají toto osvědčení, mají možnost uplatnit se i ve zdravotnických zařízeních.
Chůva – pečovatelka o děti od 3 do 15 let
Hospodyně

Školné nevybíráme. Jsme škola církevní, ale víra ani příslušnost k církvi nejsou vůbec podmínkou k přijetí. Snažíme se o to, aby učitelé i studentky měli mezi sebou hezké společenství, kvalitní přátelské vztahy, dívky jsou důsledně vedeny k toleranci a k ochotě navzájem si pomáhat.

Pro mimopražské studentky máme možnost ubytování v Křesťanském domově mládeže, nebo ve vlastním Zátiší svaté Anežky české.